Regulamin po 25.12.2014

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 1. Kupujący/Klient ? pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaja?ca osobowos?ci prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

 2. Sprzedający ? Studio2 Monika Marczak ul. Kasztanowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 3. Regulamin ? niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego firmy Studio2 Monika Marczak ( dalej Sprzedający ).

 4. Sklep internetowy (dalej Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.modmama.com.pl/sklep za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

 5. Towar ? produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Studio2 Monika Marczak ( Sprzedającym ), a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.

 7. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16).

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 9. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /Dz. U. 133 z dnia 29.10.1997 r poz. 833/

 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. ? O prawach konsumenta? Dz.U. 2014 poz. 827

 11. Zamówienie ? oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy ?Modmamama? dostępny jest pod adresem www.modnamama.com.pl/sklep i umożliwia dokonywanie zakupów odzieży ciążowej prezentowanej na jego stronach za pośrednictwem sieci internet.

 2. Sklep internetowy Modnamama jest własnością Moniki Marczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Studio2 Monika Marczak z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Kasztanowej 5, wpisaną do CEIDG regon 015613900 NIP 529-133-14-18.

 3. W celu porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym udostępnione są możliwości:

  adres pocztowy ? ul. Kasztanowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

  poczta elektroniczna ? modnamama@studio-2.com.pl

  telefon komórkowy ? 600 831 051

  telefon stacjonarny ? 22 885 62 62

 4. Zasady sprzedaży w Sklepie internetowym modnamama.com.pl opierają się przede wszystkim na przestrzeganiu warunków dokonywania zakupów przez Kupującego określonych w Ustawach opisanych w paragrafie nr 1

 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 7. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (§ 2 pkt. Nr 4 ). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 8. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.

 9. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego , natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie . Wszystkie przedmioty oferowane do sprzedaży objęte są rękojmią.

 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 3

Procedura składania i realizacji zamówień

 

 1. Aby złożyć Zamówienie należy zarejestrować się na stronach Sklepu i wypełnić udostępniony na tej stronie formularza rejestracji. W przypadku Kupującego, który nie wyraża chęci rejestracji, a jedynie dokonania zakupów w Sklepie należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia.

 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia (np. brak nr domu) nie będą realizowane.

 3. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 4. Realizacja zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka za pomocą interaktywnego formularza .W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: produkt, jego ilość , jego cechy ( rozmiar, kolor) miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego. W celu sfinalizowania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz naciśnięcie przycisku ?POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE?.

 5. Naciskając na ekranie przycisk: ?POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE?, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.

 6. Płatności za zakupione towary należy dokonywać na rachunek bankowy

  nr 21 1240 2164 1111 0010 5833 3612

 7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego .

 8. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym modnamama.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 9. Do każdego zakupu Sprzedający wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT.

 10. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze i dokonywana jest w pierwszym dniu po otrzymaniu zapłaty lub w przypadkach weekendu lub dni świątecznych, w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu zapłaty.

 11. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub Pocztą Polską Kurier48. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Odbiór zamówienia może być także dokonany osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy Studio2 bez dodatkowej opłaty.

 

§ 4

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , na formularzu dostępnym na stronie sklepu ?Modnamama? pod adresem www.modnamama.com.pl/sklep , w formie maila lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .

 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Klient zobowiązuje się zwrócić zakupione towary Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy

 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującemu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

 6. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Kupującego niezwłocznie po otrzymania towaru z powrotem.

 7. Wyjątkowo nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - przedmiotem świadczenia umowy jest towar wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  - przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 8. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym. Zwracany Towar nie może być uszkodzony ani używany musi być czysty oraz posiadać wszystkie metki. Należy także dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

 9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

 10. Zwrotu należy dokonać na adres firmy Studio2 wymieniony w § 2 pkt.3

 11. Nie przyjmujemy paczek odesłanych do nas za pobraniem lub na koszt adresata.

§ 5

Reklamacje i gwarancja

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych towaru.

 2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 3. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może zażądać od Sprzedającego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 4. Towar należy odesłać przesyłką poleconą na adres firmy Studio2 (nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem lub na koszt adresata). Do reklamowanej przesyłki proszę dołączyć opis reklamacji.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14dni od daty otrzymania przesyłki o czym Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie.

 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający

§ 6

Bezpieczeństwo i poufność

 

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów promocyjnych w formie biuletynu handlowego.

 3. Firma Studio2 Monika Marczak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu (Kupujących) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom i wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz w przypadku osób, które skorzystały z opcji Newsletter, do informowania ich o nowościach i promocjach pojawiających się w Sklepie. Zgodnie z tą Ustawą , Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do aktualizacji oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu. Zamieszczone zdjęcia, logotypy oraz opisy towaru są własnością firmy Studio2 Monika Marczak bądź producentów współpracujących ze sklepem i objęte są prawem autorskim zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170. Wykorzystywanie zdjęć bez zgody właściciela stanowi naruszenie prawa.

 2. Zamieszczone na stronach Sklepu logo ?modnamama? jest Znakiem Towarowym zastrzeżonym i chronionym prawem (nr UPRP-409640).

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, a zarejestrowani Klienci be?da? powiadomieni droga? elektroniczna? (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu modnamama.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usuwania wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego . W przypadku niezgodności jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne zastosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.